Onze school

Gespecialiseerd Kindcentrum Westerwinde is een openbare school. Binnen onze (openbare) school leren we leerlingen van jongs af aan om respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. Niet alleen in theorie, maar vooral in het leven van alledag, door met elkaar om te gaan en samen te leven. Een openbare school staat open voor alle leerlingen, van welke achtergrond dan ook. Iedereen is welkom, ongeacht geloof, cultuur, land van herkomst of seksuele geaardheid.
We zijn een ontmoetingsschool, we leren elkaars achtergronden en leefwerelden begrijpen en door een onderzoekmatige en open leef/leerhouding te stimuleren bij de leerlingen, willen we verbinding en inleving (inclusief denken en handelen) bij de leerlingen bevorderen.
Openbaar onderwijs gaat uit van verschillen tussen mensen en doet daar bewust iets mee door samen met de leerlingen die verschillen aan de orde te stellen. Daardoor krijgen zij de kans zich een mening te vormen over opvattingen en gewoonten van anderen. Over medeleerlingen met een andere achtergrond dan zijzelf. Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs: leerlingen leren er met, van en over elkaar. Met respect voor de ander, als voorbereiding op hun latere deelname aan de samenleving.
Het uitgangspunt voor alle openbare scholen is gelijk. De manier waarop les wordt gegeven en de wijze waarop leerkrachten, leerlingen en ouders met elkaar omgaan, verschilt per school.