Ouderbetrokkenheid

Binnen enkele weken na de schoolstart worden ouders/verzorgers in de gelegenheid gesteld om de leerkracht/onderwijsassistent aan de hand van een vragenlijst over hun kind te vertellen. Tevens is er in sept/oktober een groepsinformatie avond. De avond is ook bedoeld voor de eerste kennismaking met de (nieuwe) juf of meester. De algemene informatie, zoals regels en afspraken, financiën, toestemming verstrekken telefoonlijsten van medeklasgenoten, toestemming verstrekken medicijnen, opgaveformulieren, ouderparticipatie enz. wordt in een startbrief vooraf verstrekt.
In februari volgt de tweede contactavond voor de ouders waarop de toetsgegevens worden besproken. In juni vindt het derde oudercontact plaats.
Ouders van leerlingen die tijdens het schooljaar op onze school worden geplaatst worden binnen enkele weken uitgenodigd voor het introductiegesprek. Huisbezoeken vinden plaats wanneer er op welke wijze dan ook aanleiding voor is.