Medezeggenschapraad en klankbordgroep

De medezeggenschapsraden SO en SBO

Beide medezeggenschapsraden bestaan uit twee ouders en twee personeelsleden, die uit geledingen van de afdelingen zijn gekozen. We fungeren als één medezeggenschapsraad.

De raden vormen de brug tussen het bestuur en de school en richt zich vooral op allerlei beleidsmatige zaken. De formele bevoegdheden van de MR staan vermeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) en in het reglement van de MR. Kindcentrum Westerwinde is in beginsel opgebouwd uit twee fuserende scholen en heeft derhalve ook twee medezeggenschapsraden. Deze raden vergaderen een aantal keren op jaarbasis gezamenlijk. Dan worden KC brede, gezamenlijke onderwerpen die aan de orde zijn, besproken. Voor vragen of om contact te leggen met de MR kunt u mailen naar:

mr.westerwinde@opron.nl 

Klankbordgroep

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 zijn we met een ‘klankbordgroep’ gestart. Deze ouders denken mee in zaken die er binnen de school aan de orde zijn in de vorm van tips en feedback. Samen met het schoolteam kunnen we dan zorgdragen voor een goede samenwerking met ouders/verzorgers binnen kindcentrum Westerwinde.

Documenten

 Title