Openbaar onderwijs

De identiteit van de school is openbaar. Dat wil zeggen dat iedereen, ongeacht afkomst, politieke overtuiging of godsdienst
welkom is.
De openbare school is actief pluriform en discrimineert niet. De openbare school:

  • schenkt nadrukkelijk aandacht aan de verschillende godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving;
  • leert leerlingen om te gaan met vrijheid en verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en samenwerking;
  • leert leerlingen een eigen sociale positie te ontwikkelen, zodat ze later deel kunnen nemen aan een democratische en pluriforme samenleving (nationaal, Europees en mondiaal);
  • geeft leerlingen optimale kansen om hun schoolloopbaan met succes te voltooien (ook aan leerlingen uitachtergebleven of achtergestelde groepen in de samenleving, en aan hoogbegaafde leerlingen);
  • hanteert de verscheidenheid aan normen en waarden bewust als aangrijpingspunt om het onderwijs vorm te geven;
  • leert leerlingen visies uit te wisselen en bereidt ze er op voor dat zij als volwassenen moeten bijdragen aan een veelvormige samenleving;
  • bevordert de integratie van allochtone leerlingen.

De identiteit van de openbare school maak je niet zichtbaar met mooie woorden. Het zijn de mensen die de identiteit van de openbare school zichtbaar maken: de schoolleiding, de leerkrachten, het onderwijsondersteunend personeel, de ouders en de leerlingen. Zij moeten waar maken, waar de openbare school voor staat. Zij moeten de actieve pluriformiteit van het
openbaar onderwijs vorm geven in de school.