Ons onderwijs

Kindcentrum Westerwinde maakt samen met negen andere scholen voor speciaal onderwijs deel uit van een samenwerkingsconvenant: LECSO Noord.

Kindcentrum Westerwinde heeft een regio functie.

Missie, uitgangspunten, visie en kernwaarden van het kindcentrum

(zoals opgesteld met alle partners in juni 2018)

Missie van kindcentrum Westerwinde

In kindcentrum Westerwinde wordt onderwijs verzorgd, waarbij de kansen op ontwikkelen en leren voor alle kinderen van 3-14 jaar optimaal zijn.

Podcast Onderwijs Ondersteuning Groep 

Op initiatief van Transformatieagenda Jeugdhulp Groningen hebben Lysanne Walters (leerkracht) en Tineke Zuidema (zorgmedewerker Cosis), samen met Cathrien Burgler (leidinggevende Cosis), de podcast “De Visvijver” (nu Goud) opgenomen. Het inspiratienetwerk "Met Andere Ogen" heeft de podcast vorige week opgenomen in hun landelijke nieuwsbrief! 

Podcast 2 - Groep Goud - van Transformatie Agenda

Uitgangspunten: Basiselementen als: Rechten van het Kind, Rechten van de Mens, aandacht voor leeftijdscategorieën, aandacht voor ontwikkelingscategorieën, pedagogisch didactische en ontwikkelingspsychologische ontwikkelingen, een breed aanbod voor de eigen kwaliteiten en mogelijkheden van kinderen, het erkennen van beperkingen bij kinderen en bij onszelf, het kind zien als geheel, een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle actoren en het besef, dat we niet spreken van een ‘doelgroep, maar van ‘mensen’, leert ons dat het kind de maat is en dat ons werken zich bevindt in de driehoek: leerlingen // ouders // leerkracht (professional). Daarbinnen vindt het proces plaats van onderwijs, opvoeden en communiceren. Kindcentrum Westerwinde is daarmee een specialistisch kindcentrum voor kinderen! Onderlinge verschillen zijn er, blijven er en verdienen blijvend respect en aandacht, waarbij we uitgaan van elkaars verschillen én gelijkwaardigheid. We accepteren daarbij de ‘niet gelijkheid’, maar gaan uit van ‘gelijkwaardigheid’. Bij de omgang met kinderen is vraag van kinderen essentieel: het antwoord zal gevonden worden in het ‘samen kijken, wat goed voor jou is’. Essentiële volgorde is voor ons: kind – ouders – professional.

Visie van kindcentrum Westerwinde

Onze gezamenlijke visie bevat een achttal elementen, die samen de vraag beantwoorden: ‘waar sta je voor’?

 1. Het kind is eigenaar van zijn eigen talenten, mogelijkheden en beperkingen. Het is eigenaar van het proces en wordt daarin gehoord en gezien. Voor zijn ontwikkeling heeft het kind ons als ouders en professionals nodig. De ‘zone van de naaste ontwikkeling’ bepaalt vervolgens ‘hoe’ we dat doen.
 2. Bij het ontwikkelen en leren gaan we uit van coöperatief leren, van doorgaande ontwikkelingslijnen, van overeenkomstige pedagogisch-didactische en ontwikkelingspsychologische uitgangspunten, waarbij differentiatie geen doel op zich is.
 3. We maken gebruik van instructiemodellen, protocollen en procedures, die voor ons niet meer en niet minder dan ‘hulpmiddelen’ zijn.
 4. We erkennen elkaars professionaliteit en elkaars rollen in het proces en hanteren een doorgaande lijn voor wat betreft onze eigen ontwikkelingsbehoeften en ontwikkelingsactiviteiten.
 5. Als kindcentrum Westerwinde maken we onlosmakelijk deel uit van de samenleving; deze maatschappelijke positie gaat verder, dan ‘twee scholen’, maar raakt aan alle betrokken maatschappelijke velden als: zorg, regulier onderwijs, gemeente, sport, wonen, recreatie etc. We zijn in dat krachtenveld een ‘veranderend onderdeel’ met een vaste visie.
 6. We bieden de kinderen een ontwikkeling adequate speel- en leeromgeving, waarbij uitdaging en veiligheid essentieel zijn.
 7. Bij ons kindcentrum Westerwinde zijn in principe alle kinderen welkom. Onze mogelijkheden, hulpmiddelen zullen in een gezamenlijke afweging bepalend zijn voor, wat we kunnen bieden/doen.
 8. Reflectie is voor ons een belangrijke activiteit (‘professionele dialoog’) om gezamenlijk te kunnen blijven kijken naar en voor te werken aan onze eigen ontwikkeling.

SO staat voor Speciaal Onderwijs. Dit zijn leerlingen binnen het kindcentrum die in hun ontwikkeling zijn achtergebleven, oftewel zeer moeilijk lerend (ZML) zijn. Zij hebben een achterstand in het leren, maar soms ook op andere ontwikkelingsgebieden. Wij zijn een speciale school met leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften. Wij bieden thuisnabij specialistisch onderwijs. Binnen de SO-afdeling (leerlingen van 4 t/m 12/13 jaar) wordt de basis gelegd voor de verschillende leergebieden en ontwikkelingen: cognitieve vaardigheden, spelontwikkeling, zelfstandigheid, redzaamheid, sociale en emotionele ontwikkeling. De startsituatie is voor iedere leerling verschillend. Sommige leerlingen stromen op hun vierde jaar in bij de jongste groep, anderen stromen pas later in, bij een van de vervolggroepen. Ouders/verzorgers kiezen voor onze school, indien ze onze school het meest geschikt vinden om de gewenste orthopedagogische- en orthodidactische (specialistische) aanpak aan hun kind(eren) te kunnen bieden.

SBO staat voor Speciaal Basis Onderwijs. De SBO-afdeling binnen kindcentrum Westerwinde kan veel leerlingen ondersteuning bieden binnen de school. Het gaat om de volgende typen leerlingen:

 • Leerlingen met leerproblemen in combinatie met gedrags-/ sociaal-emotionele problemen en/of een cognitieve achterstand;
 • Leerlingen met lichte fysieke problemen (bv. astma) en/of motorische belemmeringen in combinatie met gedrags-/sociaal-emotionele problemen en/of een cognitieve achterstand;
 • Leerlingen met enkelvoudige leerproblematiek;
 • Leerlingen met een lichte verstandelijke beperking; Het SBO kan leerlingen begeleiden met een ondergrens van een totaal IQ 60, met een betrouwbaarheidsinterval van 95 procent: 55-70. Hierbij is dan sprake van enkelvoudige problematiek, waarbij het welbevinden en de zelfredzaamheid van de leerling op voldoende niveau is;
 • Leerlingen die in hun leerontwikkeling en functioneren in de schoolse context belemmerd worden door een bijkomende ontwikkelingsstoornis in combinatie met een leer- c.q. cognitieve achterstand

Voor ouder(s)/verzorger(s) en andere belangstellenden hierbij een korte weergave over hoe de onderwijs-en leerlingenzorg in het specialistisch Kindcentrum Westerwinde is georganiseerd. Veel kijk-en luisterplezier.