Kwaliteit

Wij zijn een lerende school en dat wil zeggen dat we continue ons best doen om onze school te verbeteren daar waar nodig. We kijken daarbij hoe de school nu functioneert en of de resultaten worden behaald die we beogen. Het komt neer op:

Evaluatie: hoe staan we er als school voor? (zelfevaluatie rapport, schooljaar-verslag)
Bezinning: waar willen we naar toe? (schoolprofiel, schoolplan en schooljaarplan)
Planning: hoe gaan we dat doen? (verbeterplannen)
Uitvoering: hoe leggen we dit vast? (borging) en hoe controleren we onze resultaten?

Ook de Inspectie van onderwijs kijkt elk jaar naar de kwaliteit van ons onderwijs. Mocht de Inspectie het nodig vinden, kunnen ze onze school (en bestuur) komen bezoeken en veranderingsitems en verbeterpunten aangeven n.a.v. een inspectiebezoek. Is de basiskwaliteit op orde dan komt er geen uitgebreid kwaliteitsonderzoek.

Beide afdelingen hebben een basisarrangement van de onderwijsinspectie (2017).

We meten om de vier jaar onze kwaliteit op de inspectie-indicatoren. Het resultaat van deze meting verwerken we in nieuw beleid, middels het vastleggen van een Schoolplan voor 4 jaar. De veranderdoelen werken we jaarlijks uit in een jaarplan en hiervan doen we verslag in deze schoolgids. Aan het eind van een schooljaar doen we ook verslag van onze inspanningen en opbrengsten/resultaten in een jaarverslag. Dit is een vast onderdeel van het schooljaarplan en wordt besproken met het bestuur. 

Scholing

Een van de belangrijkste onderdelen binnen onze school en de kwaliteitszorg is de permanente scholing van het personeel. Iedere collega onderhoudt zijn/haar eigen bekwaamheid naar aanleiding van een persoonlijk professionaliseringsplan (POP). Er kan in overleg gekozen worden voor het volgen van korte en langere nascholingscursussen of een specifieke opleiding. Het sluit aan bij de directe praktijksituatie. Door eigen leerwensen en leervragen in te vullen, kan er scholing gerealiseerd worden. Verder werken we samen met onderwijsbureaus/organisaties als Stibco, CED, Driestar educatief, Effectief Onderwijs e.a. betreffende invulling van teamscholingen.

Studiedagen

Met het team nieuwe kennis verwerven, leerervaringen opdoen, denken, discussiëren en vooral verbeterplannen opstellen en uitwerken is belangrijk voor de schoolontwikkeling. Dit jaar hebben we ook een aantal studiedagen, zie de jaarplanning. Dit jaar besteden we aandacht aan Spelontwikkeling en mediërend leren, het werken met LVS Parnassys, de samenwerking binnen kindcentrum Westerwinde, Vreedzame School (methodiek burgerschap) en ZIEN! (LVS voor sociale emotionele ontwikkeling). Verder vergaren we nieuwe kennis rond het leesproces en begrijpend lezen/ woordenschat, alsmede scholingen op het gebied van het rekenonderwijs (Met Sprongen Vooruit) en voor de onderbouw Nederlands met Gebaren (NmG van Kentalis).

Uitgangspunt bij de teamstudiedagen blijft het samen uitdragen en concreet maken van onze visie. Bij een goede samenwerking en delen van elkaars kwaliteiten geldt dan, dat de verzameling van de losse delen een ijzersterk geheel is.

Audits

De Opronscholen werken met interne en externe audits. De directies van de scholen hebben geleerd hun eigen school volgens de inspectiekaders en criteria goed te leren doorlichten.

Alle scholen werken met een handboek kwaliteitszorg en een intern kwaliteitskader en

elke OPRON-school wordt regelmatig bezocht door de kwaliteitsadviseur van scholengroep Opron en andere kwaliteitszorgmedewerkers om samen te kijken of de school werkt met de afgesproken richtlijnen en het onderwijs van voldoende kwaliteit is.

Twee keer per jaar hebben de teamleiders en intern begeleiders een reviewgesprek met de algemeen directeur en de kwaliteitsmanager over de vorderingen en de kwaliteit binnen de school.

PLG ‘s van scholengroep Opron

Leerkrachten, onderwijsassistenten, Intern begeleiders, directeuren kunnen deelnemen aan de bijeenkomsten Professionele Leer Gemeenschappen van scholengroep Opron.

Dit om bepaalde kennis en ervaringen met andere collega’s van andere scholen te delen en te ontwikkelen.