Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijven we onze mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen. Daarvoor worden veel gegevens opgenomen die direct en indirect betrekking hebben op de mogelijkheden van de school. Deze gegevens worden gebruikt om de ondersteuning die we kunnen bieden te beschrijven op twee niveaus: basisondersteuning en extra ondersteuning. Wettelijk is vastgesteld dat het schoolondersteuningsprofiel een document is, waarin de school de taken, de verantwoordelijkheden en de werkwijze ten aanzien van Passend Onderwijs vastlegt. In dit document beschrijft de school de basisondersteuning, de extra ondersteuning die school biedt of wil gaan bieden.

De basisondersteuning beschrijft het niveau dat van alle scholen uit het samenwerkingsverband wordt verwacht. De afspraken over de invulling van de basisondersteuning worden op het niveau van het samenwerkingsverband gemaakt en gelden voor alle deelnemende scholen. De basisondersteuning heeft betrekking op onderwijsinhoudelijke aanpakken en op de kwaliteit van de ondersteuningsprocessen in de school.

De extra ondersteuning beschrijft de specifieke mogelijkheden van de individuele scholen, die verder gaan dan de afspraken die gemaakt zijn over de basisondersteuning.

Het schoolondersteuningsprofiel:

  • is gerelateerd aan het schoolplan en de schoolgids
  • is een verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van de school
  • wordt geschreven door het ondersteuningsteam i.s.m. directie van de school
  • wordt jaarlijks vastgesteld
  • wordt ter advies voorgelegd aan de medezeggenschapsraad

Onze school maakt deel uit van het provinciaal samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV 20.01). In dit regionaal samenwerkingsverband is een dekkend aanbod onderwijsondersteuning aanwezig.